top of page

The Team

pbp_headshot2.jpg
Pedro Bianchi Prata

Team Manager

pbp_headshot2.jpg
Gaspar

Lead Mechanic

pbp_headshot2.jpg
Lupi

Mechanic

pbp_headshot2.jpg
Marcelo

Intern Mechanic

pbp_headshot2.jpg
Pedro Bianchi Prata

Pro Rider

pbp_headshot2.jpg
Pedro Bianchi Prata

Pro Rider

bottom of page